-10% Promocja

W jaki sposób rozliczyć polisę wykupioną w związku z podróżą służbową pracownika?


Z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. wynika, iż pracodawca jest zobowiązany do zwrócenia wszelkich niezbędnych, udokumentowanych wydatków poniesionych przez pracownika w związku z leczeniem jakiemu się poddał podczas podróży służbowej. Pracodawca pokrywa także w przypadku zgonu pracownika transport jego zwłok do kraju. W związku z tym rozporządzeniem znaczna większość pracodawców delegujących pracowników do pracy za granicą decyduje się na zakup ubezpieczeń w podróży.
Aby zaliczyć koszt zakupu ubezpieczenia podróży, NNW, assistance ubezpieczenie bagażu nie trzeba wpisać numeru NIP zakładu pracy. Wystarczy aby dane osoby ubezpieczonej były takie same jak dane osoby zatrudnionej. Przy czym należy zawsze brać uwagę aktualne interpretacje przepisów, ponieważ stan prawny i jego interpretacje wciąż ulegają zmianie.
Przy zakupie polisy dla pracownika należy pamiętać iż, zakup taki generuje przychód pozapłacowy wynikający ze stosunku pracy. Taka interpretacja zapisów ma swoją genezę w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 22 marca 2017 r, która mówi: (…) równowartość składek z tytułu wykupu przez Wnioskodawcę dla pracownika ubezpieczenia w pozostałym zakresie, tj. kosztów ratownictwa, ubezpieczenia bagażu, zapewnienia assistance, ubezpieczenia ich od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej, stanowi przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wartość tych składek, opłaconych za pracownika, Wnioskodawca ma obowiązek doliczyć do przychodów pracownika oraz obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy (…).”