-10% Promocja

 

 Zwrot do 2000 zł na usługi prawne lub księgowe

 

Obecnie obowiązuje promocja skierowana dla nowych jak i obecnych klientów biura rachunkowego lub kancelarii LL. Abakus ubezpieczenia chcąc zapewnić profesjonalną obsługę dla swoich klientów zwraca do 10 % kwoty ubezpieczenia do wykorzystania przy zawieraniu umowy z Kancelarią LL lub Abakus Biurem Rachunkowym. Jest to jedyna w swoim rodzaju oferta na rynku, w której zarówno przedsiębiorcy jak i osoby prywatne mogą otrzymać zwrot w wysokości do 2000 zł do wykorzystania na jakiekolwiek usługi Kancelarii LL lub Abakus Biura Rachunkowego. Jesteśmy zdeterminowani do tego aby nasi klienci wychodzili zadowoleni z naszego Centrum Biznesu.

Regulamin Promocji Ubezpieczeń


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady otrzymania zniżki za zakup produktów ubezpieczeniowych (dalej: Produkty) w firmie prowadzonej przez Doriana Habrych prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń pod firmą Dorian Habrych Ubezpieczenia z siedzibą w Gdyni przy ul. Nowodworcowej 14 b/4, 81 – 389 Gdynia, NIP 586 218 19 82 (dalej: Agent) w okresie od 01 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r., i dotyczy Produktów zakupionych w okresie trwania promocji na okres maksymalnie 1 roku.

 2. Za każde wydane 1.000 zł na zakup Produktów, Ubezpieczający otrzymuje zniżkę w wysokości 100 zł na:

 1. usługi księgowe u Ilony Szukała prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Abakus Ilona Szukała z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 85/5, 81 – 389 Gdynia, NIP 586 005 58 94, (dalej: Biuro Rachunkowe) albo na

 2. usługi prawnicze u Aleksandry Lisieckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Lisiecka z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 85/5, 81 – 389 Gdynia, NIP 587 157 64 67, (dalej: KancelariaLL),

jeżeli opłata za zakupione Produkty i za usługi księgowe albo usługi prawnicze (dalej: Usługi) dokonywana jest przez Ubezpieczającego w formie jednorazowej.

 1. Za każde wydane 1.000 zł na zakup Produktów w Firmie, Ubezpieczający otrzymuje zniżkę w wysokości 50 zł na:

 1. usługi księgowe w Biurze Rachunkowym albo na

 2. usługi prawnicze w KancelariiLL,

jeżeli opłata za zakupione Produkty lub za Usługi dokonywana jest przez Ubezpieczającego w formie ratalnej, chyba że cena zakupionych Produktów przekracza kwotę 8.000 zł. W takim przypadku stosuje się odpowiednio pkt. 2 Regulaminu.

 1. Zakup produktów ubezpieczeniowych dotyczy składki wpłaconej Ubezpieczycielowi, po odjęciu wszystkich przyznanych upustów i rabatów. 

 2. Zniżka przysługuje za zakup Produktów za cenę do 20.000 zł (niezależnie od sumy ubezpieczeniowej) w okresie wskazanym w pkt. 1, niezależnie od formy płatności (jednorazowej albo ratalnej). Klient może maksymalnie otrzymać zniżkę w wysokości 2.000 zł przy płatności jednorazowej albo 1.000 zł przy płatności ratalnej.

 3. Zniżka na Usługi przysługuje przez okres 3 miesięcy od dnia terminowego uregulowania ceny Produktu w całości lub od każdej poszczególnej raty. W razie niewykorzystania zniżki w terminie, ważność zniżki wygasa w całości lub za poszczególną ratę.

 4. W przypadku płatności za Produkt w formie ratalnej, Uprawniony do zniżki korzysta ze zniżki w Biurze Rachunkowym albo w Kancelarii proporcjonalnie do wysokości jednej raty (Przykład: Klient zakupił ubezpieczenie za kwotę 4.400 zł, płatną w czterech ratach po 1.100 zł; możliwości wykorzystania zniżki:

 1. I rata 1.100 zł płatna do 02 stycznia – zniżka 50 zł do wykorzystania do 02 kwietnia,

 2. II rata 1.100 zł płatna do 02 kwietnia – zniżka 50 zł do wykorzystania do 02 lipca,

 3. III rata 1.100 zł płatna do 02 lipca – zniżka 50 zł do wykorzystania do 02 września,

 4. IV rata 1.100 zł płatna do 02 września – zniżka 50 zł do wykorzystania do 02 stycznia następnego roku).

 1. Zniżka na Usługi przysługuje jedynie w przypadku terminowego regulowania należności za Produkt oraz za Usługi. Powyższe dotyczy zarówno płatności jednorazowych, jak i ratalnych. W razie nieterminowego uiszczenia którejkolwiek z rat za Produkt, prawo do zniżki wygasa co do kolejnych rat za Produkt. W razie nieterminowego uiszczenia którejkolwiek z rat za Usługi, prawo do zniżki wygasa za tę ratą i co do kolejnych rat za Produkt. (przykład I: Klient zakupił ubezpieczenie za kwotę 4.400 zł, płatną w czterech ratach po 1.100 zł; pierwszą ratę zapłacił w terminie i otrzymał zniżkę w wysokości 50 zł, którą wykorzystał w terminie; drugą ratę zapłacił po terminie – prawo do otrzymania zniżki za drugą, trzecią i czwartą ratę wygasa). Przykład II: Klient zakupił ubezpieczenie za kwotę 4.400 zł, płatną w czterech ratach po 1.100 zł; KancelariiLL Klient również płacił ratalnie; pierwszą ratę za Produkt zapłacił w terminie i otrzymał zniżkę w wysokości 50 zł, którą wykorzystał w terminie; drugą ratę za Produkt zapłacił w terminie, ale ratę za usługę prawniczą zapłacił po terminie - prawo do otrzymania zniżki na usługę prawniczą na ratę płaconą po terminie i każdą następną wygasa).

 2. Zniżka, o której mowa w pkt. 2 i 3 Regulaminu, zamiast Ubezpieczającemu, może przysługiwać innemu podmiotowi, tj. innej osobie fizycznej, prawnej lub innej osobie, której nie przysługuje zdolność do czynności prawnych, przez Ubezpieczającego wskazanej najpóźniej do dnia wystawienia Produktu. Jeśli Ubezpieczający nie wskaże w terminie powyższym innej osoby uprawnionej do zniżki, uznaje się, że zniżka przysługuje Ubezpieczającemu.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy na zakup Produktu, rozwiązania tej umowy lub jej wygaśnięcia przed terminem zakończenia, zniżka podlega proporcjonalnemu obniżeniu do ceny Produktu wykorzystanego, jeśli Klient płacił za usługi prawnicze lub księgowe ratalnie. Jeśli całe wynagrodzenie za w/w usługi zostało do dnia odstąpienia, rozwiązania lub wygaśnięcia zapłacone lub Klient płacił za nie jednorazowo, Klient nie jest zobowiązany do oddania równowartości zniżki.

 4. Jeżeli, po weryfikacji przez ubezpieczyciela zasadności przyznanych upustów lub rabatów, które zostały naliczone z winy Klienta (podał dane nieprawdziwe, niepełne, itp.) zniżka nie należy się. Zniżka udzielona przez Biuro Rachunkowe lub KancelarięLL podlega zwrotowi wraz z odsetkami od dnia wezwania. 

 5. Wartość zniżki nie podlega zamianie na środki pieniężne.

 6. Warunki współpracy Osoby uprawnionej do zniżki i Biura Rachunkowego albo KancelariiLL oraz ich płatności w KancelariiLL i Biurze Rachunkowym są ustalane indywidualnie.

 7. Aby udzielona została zniżka na Usługi, Klient musi zawrzeć umowę z jednym z w/w podmiotów. Agent nie ma wglądu w treść umowy i nie odpowiada za działanie w/w podmiotów co do realizacji zleconej usługi. Biuro Rachunkowe i KancelariaLL nie odpowiadają za działanie Agenta i zawierane przez niego umowy oraz za prawidłowość naliczonego rabatu.

 8. Zniżka na usługi księgowe albo prawnicze jest przewidziana wyłącznie dla nowych klientów Biura Rachunkowego lub KancelariiLL.

 9. Zniżka nie obejmuje ubezpieczenia OC PPM.

 10. Liczba osób biorących udział w Promocji jest ograniczona.