-10% Promocja

Franszyza redukcyjna


Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia mieszkania, OC działalności gospodarczej często mamy możliwość obniżenia składki przy wprowadzeniu franszyzy redukcyjnej. Decydując się na taki krok należy uważnie studiować OWU. Każdy kto kupuje polisę, decyduje się na nią ponieważ chce zamienić nieznane jutro na niską składkę ubezpieczenia. Niestety nie każdy produkt ubezpieczeniowy jest łatwo porównywalny. Po za ceną i oczywistym zakresem świadczonej ochrony, w ogólnych warunkach umowy znajdują się zapisy, których interpretacje nie są tak oczywiste jak się wydają.

Najważniejsze są szczęgóły

Pojęcie franszyzy redukcyjnej nie jest nowością w produktach ubezpieczeniowych. Możemy wytypować dwa rodzaje franszyz. Franszyzę integralną, która ustala minimalną wartość szkody powyżej, której ubezpieczyciel pokrywa koszt. Przy czym należy zaznaczyć, że franszyza integralna nie pomniejsza należnego odszkodowania, kiedy zostaje ono wypłacone.Drugim rodzajem jest franszyza redukcyjna i na niej chciałbym skupić Waszą uwagę. Pojęcie to odnosi się do redukowania wartości należnego odszkodowania o wysokość kwoty zapisanej w polisie. Ma to na celu uniknięcia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego za szkody drobne tak jak w przypadku franszyzy integralnej. Jest to bardzo szeroko stosowane zabezpieczenie przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Niestety możemy się spotkać z ofertami ubezpieczeń tak skonstruowanymi, aby ich przydatność nie była tak wysoka jak się nam wydawało przy zakupie. Okazuje się, że towarzystwa ubezpieczeniowe interpretują franszyzę redukcyjną w różny sposób. Znaczna większość odnosi się do zdarzenia natomiast co niepokojące niektóre interpretują to pojęcie w odniesieniu do każdego przedmiotu w szkodzie.

Stosowanie takiej interpretacji pojęcia przez towarzystwa ubezpieczeniowe naraża na poważną niedogodność ubezpieczonego. W takim przypadku jeśli padniemy ofiarą nieszczęśliwego zdarzenia towarzystwo ubezpieczeniowe potrąci umówioną kwotę franszyzy redukcyjnej od wartości każdego przedmiotu likwidowanego w ramach szkody i jeśli szkoda dotyczy np: kuchni to łatwo zauważyć że nasze odszkodowanie zostanie zdecydowanie mocno zaniżone w stosunku do rzeczywistej szkody jaką ponieśliśmy. Aby uniknąć takich produktów ubezpieczeniowych należy korzystać z porad doświadczonych agentów ubezpieczeniowych. Natomiast jeżeli już mierzymy się z tym problemem powinniśmy zasięgnąć porady u specjalistów w dziedzinie prawa.